Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Team Integrale Yoga Nederland ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Team Integrale Yoga Nederland en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene voorwaarden opleidingen

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Integrale Yoga Nederland en de cursist als weergegeven op het inschrijfformulier voor opleidingen.

1. Algemene begripsbepalingen

1. Het opleidingsinstituut: Stichting Integrale Yoga Nederland te Rotterdam.

2. De cursist: degene die zich na ondertekening van het inschrijfformulier heeft ingeschreven voor een van de door het opleidingsinstituut georganiseerde opleidingen en cursussen.

3. De website: studie informatie van het opleidingsinstituut waarin alle relevante gegevens van de betreffende opleiding(en) zijn vermeld.

4. Certificaat: bewijs van deelname aan de opleiding. Voor de docentenopleidingen wordt pas na voldoende beoordeelde stagelessen een diploma uitgereikt.

5. Diploma: bewijs van naar tevredenheid van het opleidingsinstituut voltooide opleiding, inclusief het geven van goed beoordeelde stagelessen, zoals in de opleidingsinformatie staat vermeld.

2. De opleiding

1. De cursist wordt de garantie gegeven dat de opleiding is afgestemd op de informatie zoals die op de website staat vermeld. Indien vorm of inhoud worden gewijzigd dan zal deze informatie daaraan worden aangepast.

2. Het opleidingsinstituut verzorgt de opleiding zoals deze vermeld staat op de website.

3. De opleidingen leiden op tot Docent Integrale Yoga. Het diploma geeft de gediplomeerde recht tot het zelfstandig geven van cursussen Integrale Yoga volgens de normen van Integrale Yoga Nederland, voor doelgroep(en) zoals het diploma vermeldt. De doelgroepen van Integrale Yoga Nederland zijn: beginners, gevorderden, kinderen en zwangeren.

3. De overeenkomst tussen het opleidingsinstituut en de cursist

1. De overeenkomst tussen het opleidingsinstituut en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij ontvangst van het volledige ondertekende inschrijfformulier treedt de studieovereenkomst in werking. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving van het opleidingsinstituut.

2. De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan het opleidingsinstituut te melden.

4. OpleidingskostenIn de opleidingskosten zijn inbegrepen:

1. Lesgeld.

2. Materiaal: het benodigde lesmateriaal (gedrukte lessen en theorie) dat door het opleidingsinstituut wordt verstrekt. Overige materialen waarvan de student zelf vindt de hij/zij deze nodig heeft, zoals yogamat, yogalessen op dvd, geschikte muziek of ander materiaal, worden door de student voor eigen rekening aangeschaft (deze zijn niet verplicht voor het volgen van de opleiding). Het opleidingsinstituut kan, indien dit gewenst is, hierin wel adviseren.

3. Maaltijdkosten.

5. Betaling van de opleidingskosten

1. Betaling in termijnen is mogelijk. Het aantal termijnen is gelijk aan het aantal maanden van de opleiding. Voor het betalen in termijnen worden bij de dagopleidingen geen extra kosten berekend; bij de weekend opleidingen is €100 termijnkosten in het cursusbedrag begrepen.

2. De opleidingskosten of een termijn hiervan dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn voor aanvang van de opleiding te worden voldaan.

3. Het opleidingsinstituut mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verdere deelname uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.

4. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van het opleidingsinstituut (zie 7.3) blijft de verplichting tot betalen van het lesgeld onverminderd bestaan. Ook in dit geval is het verschuldigde lesgeld direct opeisbaar.

5. Bij voortijdige beëindiging, zoals onder b genoemd, wordt het reeds te veel betaalde lesgeld, rekening houdend met een eventuele opzeggingstermijn terugbetaald.

6. De voorwaarden voor het annuleren van de opleidingIndien de cursist zich binnen 7 dagen na inschrijving bedenkt heeft hij het recht de inschrijving kostenloos te annuleren. Indien na deze termijn de opleiding door de cursist wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:

1. Annulering geschiedt door een aangetekend schrijven.

2. Bij annulering tot 28 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist 10% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van € 150,00.

3. Bij annulering tussen 28 dagen en 14 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist 25% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van € 350,00.

4. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd.

5. De opzegging wordt door het opleidingsinstituut schriftelijk bevestigd.

7. Beëindiging van de overeenkomst

1. De cursist kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van het lesgeld of het vervallen van de betaalplicht daarvan.Indien de cursist gedurende het gevolgde deel van de opleiding lesmateriaal heeft ontvangen, maar de cursus zonder het behalen van het diploma beëindigt, komt daarmee het recht te vervallen om yogalessen te geven als erkende Integrale Yoga lessen.

2. Bij onvoorziene omstandigheden door overmacht of calamiteit waardoor de cursist niet meer in staat is de opleiding af te maken, wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd en heeft de cursist recht op restitutie van het cursusgeld met ingang van de datum waarop dit feit aan het opleidingsinstituut bekend wordt gemaakt.

3. Het opleidingsinstituut is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de cursist zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aan genomen dat de belangen van het opleidingsinstituut of van andere cursisten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van het volledige lesgeld blijft daarbij onverminderd bestaan.

8. Invordering van het lesgeld Indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld zal tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

9. Materialen Het opleidingsinstituut bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen worden door het opleidingsinstituut verstrekt en worden worden daarmee eigendom van de cursist.

10. Aansprakelijkheid

1. Het opleidingsinstituut is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.

2. De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen door hem/haar aanwijsbaar toegebracht aan de eigendommen van Integrale Yoga Nederland, aan het pand waarin opleiding plaatsvindt, aan de eigendommen van medecursisten, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid.

3. Alle schade door de cursist toegebracht zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.

11. Lestijden en plaats

1. Het opleidingsinstituut is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de opleidingsdag of lestijd minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen. Indien de cursist met deze wijziging niet kan instemmen, kan de cursist dit binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist, worden ontbonden en een gedane aanbetaling zal door het opleidingsinstituut worden gerestitueerd.

2. Het opleidingsinstituut is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden dan wel de plaats waar de lessen worden gegeven tussentijds te wijzigen. In een dergelijk geval van overmacht kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde zoals genoemd onder lid a.

3. De vakanties worden door het opleidingsinstituut vastgesteld en aan het begin van de opleiding bekendgemaakt

12. Deelname lessen voor toekenning diploma

1. Er gelden twee criteria voor het toekennen van het diploma. Het eerste criterium is de aanwezigheid. Men wordt geacht niet meer dan 2 lesdagen afwezig te zijn geweest; lessen kunnen worden ingehaald in een andere lesgroep. Het tweede criterium is de beoordeling van de stagelessen. In het laatste deel van de opleiding is hierover contact tussen cursist en begeleidend docent.

2. De stagelessen worden gegeven buiten de lesdagen om. De cursist geeft de stagelessen op een van de locaties van het opleidingsinstituut of in overleg op een van de andere aangesloten centra voor Integrale Yoga. Stagelessen worden gegeven tijdens de reguliere wekelijkse yogalessen en wordt begeleid door een ervaren docent.

3. Bij de opleidingsinformatie op de website staat per opleiding waarvoor dat van toepassing is het minimum aantal stagelessen vermeld dat nodig is voor het verkrijgen van het diploma.

13. Auteursrecht Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van het opleidingsinstituut berust bij het opleidingsinstituut.

14. Huisregels

1. De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.

2. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cursist zich in het aangeboden oefenmateriaal te bekwamen en de aangeboden theoriemateriaal te bestuderen.

3. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan onder opgave van reden voor aanvang van de les kennis te geven aan het opleidingsinstituut.

4. De cursist dient de lesruimte en de kleedruimte schoon en verzorgd achter te laten. Etenswaren mogen niet genuttigd worden in de yogaruimten.

5. Op het opleidingsinstituut geldt een algeheel rookverbod in alle ruimten. Het is verplicht om mobiele telefoons tijdens de lessen uit te schakelen.

15. Geschillen Bij geschillen tussen de cursist en het opleidingsinstituut over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen Integrale Yoga Nederland en de cursist, kan een klacht hierover aan de directie van het opleidingsinstituut worden toegezonden. De directie is verplicht om binnen 10 werkdagen schriftelijk te reageren op deze klacht. Klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. U kunt een klacht ook voorleggen aan de geschillencommissie particulier onderwijs.

16. Studiegids Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de opleidingen op de website voorbehouden.

17. Privacy Het opleidingsinstituut respecteert de privacy van cursisten en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens (NAW: naam, adres, woonplaats) worden in vertrouwelijkheid door de cursist verstrekt en ook zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht, noch worden deze aan derden ter beschikking gesteld.